കോളിലൂടെ ഒരു സൈക്കിൾ യാത്ര (Race in The Koles)

Thrissur On A Cycle ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 17-12-2017 ന് കണ്ണോത്ത്‌ കോൾ പാടത്ത്‌ ഉജ്ജ്വല  സൈക്കിൾ സ്പീഡ് റേസ് മത്സരം നടന്നു. ഗിയർ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ

Continue reading