നിറങ്ങളും നിറഭേദങ്ങളും

(2017 ഡിസംബർ ലക്കം കൂട് മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. എഴുതിയത്: Admins – Birdwatchers of Kerala) “തത്തമ്മയുടെ നിറമെന്താ?!” “പച്ചാ ” “പൊന്മാൻറെയോ?!” “നീലാ” കുട്ടികളെ നിറങ്ങൾ

Continue reading