സിറ്റിസൺ സയൻസിന്റെ പത്ത് അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ

പുതിയതോ നിലവിലുള്ളതോ ആയ ശാസ്ത്ര പദ്ധതികളിൽ പൊതുജനം ചുറുചുറുക്കോടെ സഹകരിക്കണം. പൊതുജനത്തിന് സംഭാവകൻ, സഹകാരികൾ, പദ്ധതി നേതാക്കൾ, തുടങ്ങി അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. സിറ്റിസൺ സയൻസ്

Continue reading

ARKiveനെക്കുറിച്ച്

വന്യജീവി ചലച്ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും സുരക്ഷിതമായി ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത Christopher Parsons തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത്തരം രേഖകളെല്ലാം വളരെ അസൃദ്ധമായി യാതൊരു അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ പൊതുജനത്തിന്

Continue reading

കോപ്പിറൈറ്റിന് ഒരാമുഖം

പകർപ്പവകാശത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉപയോഗ-ദുരുപയോഗ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആശങ്കകൾ പലരും പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കാനിടയായി. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം. ഒരാൾ തന്റെ അധ്വാനം ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുടെമേൽ അയാൾക്കുള്ള അവകാശമാണ്

Continue reading

ആലപ്പുഴയുടേയും തൃശ്ശൂരിന്റേയും പക്ഷിഭൂപടം പ്രകാശിപ്പിച്ചു

ആലപ്പുഴയുടേയും തൃശ്ശൂരിന്റേയും പക്ഷിഭൂപടം,  കൃഷിവകുപ്പുമന്ത്രിയും സര്‍വ്വോപരി ഒരു പക്ഷിനിരീക്ഷനും കൂടിയായ അഡ്വ. വി.എസ്. സുനില്‍കുമാര്‍ പ്രകാശനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. @National Conference on Bird Monitoring through Citizen

Continue reading