നെൽവയൽ-തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി: ജൂൺ 25 ന് കരിദിനം

നെൽവയൽ-തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ജൂൺ 25 ന്റെ കരിദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ തൃശൂർ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ

Continue reading

ഉടനെ പ്രതികരിക്കുക! നെൽവയൽ – നീർത്തട ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ

ബിൽ നം. 149 : ജൂൺ 18ന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെയും 22ന് നിയമസഭയുടെയും പരിഗണനക്ക് വരുന്നു. 2008 – ലെ നിയമം : 28/2008 നെൽവയലുകളെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും

Continue reading

2018 നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമഭേദഗതി ബിൽ; ഗുണവും ദോഷങ്ങളും

2008 ലെ നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം ഈ സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയാണ്. 3 തവണ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി അസാധുവാക്കി ഇപ്പോൾ ബിൽ നിയമസഭയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008

Continue reading

നെൽവയൽ-നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമഭേദഗതി; സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്

സ്നേഹിതരേ , നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം 2008 പുനസ്ഥാപിക്കുക ,ഭേദഗതി ബിൽ തള്ളിക്കളയുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച (18.6.18) രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരു.സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ

Continue reading