കേരളാ ജൈവകർഷക സമിതി – 2018 സംസ്ഥാനതല പ്രതിനിധിസമ്മേളനം – പ്രമേയം

2018 ജൂൺ 30, ജൂലൈ 1 തീയതികളിൽ കേരളാ ജൈവകർഷക സമിതിയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ ജെ.എം.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നസംസ്ഥാനതല പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച

Continue reading

നെൽവയൽ-തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി: ജൂൺ 25 ന് കരിദിനം

നെൽവയൽ-തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ജൂൺ 25 ന്റെ കരിദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ തൃശൂർ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ

Continue reading

ഉടനെ പ്രതികരിക്കുക! നെൽവയൽ – നീർത്തട ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ

ബിൽ നം. 149 : ജൂൺ 18ന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെയും 22ന് നിയമസഭയുടെയും പരിഗണനക്ക് വരുന്നു. 2008 – ലെ നിയമം : 28/2008 നെൽവയലുകളെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും

Continue reading

2018 നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമഭേദഗതി ബിൽ; ഗുണവും ദോഷങ്ങളും

2008 ലെ നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം ഈ സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയാണ്. 3 തവണ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി അസാധുവാക്കി ഇപ്പോൾ ബിൽ നിയമസഭയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008

Continue reading