പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ മനം നിറച്ച് വലിയരാജഹംസം

കോഴിക്കോട് വിരുന്നെത്തിയ വലിയ രാജഹംസം (Greater Flamingo) പക്ഷിനിരീക്ഷകൻമാർക്ക് കൗതുകമായി. Phenicopterus Roseus എന്ന ശാസ്ത്രിയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷിയെ വലിയ അരയന്നക്കൊക്ക്, വലിയ പൂനാര,

Continue reading

കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പക്ഷി വൈവിദ്ധ്യം

കേരളത്തിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ സമൂഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തി വന്നിരുന്ന പക്ഷി പഠന/നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നമ്മുടെ തൊള്ളായിരത്തി ശിഷ്ടം വരുന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലെയും പക്ഷി വൈവിദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

Continue reading

കേരളത്തിലെ പക്ഷി വൈവിധ്യം: പോസ്റ്ററുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു

കേരളത്തിലെ പക്ഷി വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററുകൾ വനംവകുപ്പാസ്ഥാനത്തെ വനശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കെ. രാജു പ്രകാശനം ചെയ്തു. വനം വകുപ്പ്, കാർഷിക സർവകലാശാല, ബേഡ്‌സ്

Continue reading

കരിങ്കിളി അഥവാ ഇന്ത്യൻ കരിങ്കിളി

മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിന്റെയും ചൂളക്കാക്കയുടെയും അടുത്ത ബന്ധുവാണ് കരിങ്കിളി എന്ന പക്ഷി. മൈനയേക്കാൾ ചെറിയ ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടാൽ ഒരു മൈനയാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവും. ആൺപക്ഷിക്ക്. കറുപ്പു കലർന്ന

Continue reading

മലപ്പുറം -നമ്പര്‍ 366; കഴുത്തുപിരിയൻകിളി

എന്റെ പക്ഷി ദെെവങ്ങളെ ഇതെന്തൊരു പുതുമ. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് രണ്ട് പക്ഷികളുടെ ഭാഗമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ചെമ്പുവാലന്‍ വാനമ്പാടിയിലൂടെ (Rufous tailed lark)ആയിരുന്നെങ്കില്‍ മറ്റൊന്ന്

Continue reading