പ്രകൃതി പഠനം പുതിയ തലം

പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന വാക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ എങ്ങിനെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മുക്ക് നമ്മുടെതായ പലതരം വിശദീകരണങ്ങളും, ഉപായങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ

Continue reading

പാറുന്ന പൂവായി പൂമ്പാറ്റ

ഈശ്വരന്റെ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിയിലെ മനോഹരമായൊരു കൊച്ചുജീവിയാണ് പൂമ്പാറ്റ. അതെ, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ മനോഹരമാക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ഓമന പുത്ര/പുത്രിമാരിൽ പ്രമുഖരാണ് ഇവർ. പ്രകൃതി ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ

Continue reading

ചിത്രശലഭ ഉദ്യാനം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

പൂക്കളുള്ള സസ്യങ്ങൾ ചിത്രശലഭ ആഹാര സസ്യങ്ങൾ ആയൂർവേദ സസ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷണം രേഖപെടുത്തൽ വിത്ത് സസ്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യൽ ചിത്രശലഭ ഉദ്യാനം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എന്ന ആശയം കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതി

Continue reading