കളമശ്ശേരിയിൽ നമുക്കൊരു കുട്ടി വനം വേണ്ടേ?

സീ പോർട്ട് എയർപോർട്ട്റോഡ് (SPAP road ), കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡിൽ ചെന്നു ചേരുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നു നോക്കിയാൽ കാണുന്ന സ്ഥലം ആണ് ചിത്രത്തിൽ. ദൂരെ

Continue reading