ഏലൂർ പുഴയരികിൽ

വേലിയിറക്കത്തിൽ ചളി തെളിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ പുഴ. ചെളിത്തട്ടിൽ പതിവുള്ളതു പോലെ പക്ഷെ നീർപക്ഷികളെ കാണാനുമില്ല. നൂറു മീറ്റർ ദൂരെ ചില കുറ്റികളിൽ നാലഞ്ച് ആളകളും ചീനവലക്കുറ്റിയിൽ

Continue reading

കളമശ്ശേരിയിൽ നമുക്കൊരു കുട്ടി വനം വേണ്ടേ?

സീ പോർട്ട് എയർപോർട്ട്റോഡ് (SPAP road ), കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡിൽ ചെന്നു ചേരുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നു നോക്കിയാൽ കാണുന്ന സ്ഥലം ആണ് ചിത്രത്തിൽ. ദൂരെ

Continue reading