പ്രളയാനന്തര കാഴ്ചകൾ ഭാഗം1

പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ചാലക്കുടിപ്പുഴ ‘തടദ്രുമങ്ങളെ തകർത്തു’ * ( ഇടശ്ശേരി) പാഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ മറന്ന് മെലിഞ്ഞ് ശാന്തയായി ഒഴുകുന്നു. തീരങ്ങളിൽ മനോഹരങ്ങളായ പണ്ടില്ലാത്ത മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Continue reading

വഴി മാറിയൊഴുകിയ പുഴ: കാട് മുതല്‍ കടല്‍ വരെ’യുടെ വായനാനുഭവം

ഡോ. എ. ലതയുടെ ലേഖനസമാഹാരമായ ‘കാട് മുതല്‍ കടല്‍ വരെ’ എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സി എസ് മീനാക്ഷി എഴുതിയ വായനാനുഭവം ലത എന്ന പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹിയുടെ പടര്‍പ്പിന്റെയും

Continue reading