കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ

കോഴിക്കോട് വിരുന്നെത്തിയ വലിയ രാജഹംസം, കല്ലേറിലും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിലും പെട്ടു മരിച്ച ദിവസം കോഴിക്കോട്ടെ പക്ഷി സ്നേഹികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കോഴിക്കോട് ബേർഡേഴ്സിനിടയിൽ ദുഃഖവും നിരാശയുമായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം

Continue reading

പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ മനം നിറച്ച് വലിയരാജഹംസം

കോഴിക്കോട് വിരുന്നെത്തിയ വലിയ രാജഹംസം (Greater Flamingo) പക്ഷിനിരീക്ഷകൻമാർക്ക് കൗതുകമായി. Phenicopterus Roseus എന്ന ശാസ്ത്രിയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷിയെ വലിയ അരയന്നക്കൊക്ക്, വലിയ പൂനാര,

Continue reading