വെറുതെയൊരു കോൾ നടത്തം

വെറുതെയൊരു കോൾ നടത്തം.. (കണ്ടതും കേട്ടതും) മഴ നടത്തമെനിക്ക് ഭയമില്ലെങ്കിലും എന്റെ ക്യാമറക്കുള്ളിൽ ഒരു ഭയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു 🙂 അതുകൊണ്ടുതന്നെ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇടക്കണ്ണിട്ട്

Continue reading